Ons aanbod

PRIVACYBELEID

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informatie geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. In dit beleid vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je privacy-rechten kan uitoefenen.

1. WIE VERWERKT JOUW GEGEVENS?

Ludus vzw, met maatschappelijke zetel te Gooik , Terlostraat 78, 1755 Gooik, en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE0825711114 is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals die op deze website of via onze diensten worden verzameld, hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd.

Indien je meer informatie wil over dit privacybeleid of voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens, kan je contact opnemen via info@futsalprojecthallegooik.be

2. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen de informatie en gegevens die je ons zelf geeft wanneer je gebruik maakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer je:

 • je iets koopt van de webshop, zullen we voor het mailverkeer in het kader van deze aankoop gebruik maken van de gegevens die je met ons deelde
 • deelneemt aan enquêtes of wedstrijden
 • je inschrijft op onze nieuwsbrief
 • ons contacteert via email of via ons contactformulier

In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde anonieme gegevens die op jouw gedrag betrekking hebben, die ons worden doorgegeven door derden, zoals gegevens van Google en Facebook.

Wij verzamelen ook gegevens die volgen uit het gebruik van onze producten en diensten. Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang de diensten waarvan je gebruikmaakt.

 • Wanneer je een je inschrijft voor een van onze events verzamelen wij de informatie die je ons geeft via het inschrijvingsformulier, je naam, voornaam, e-mailadres, postadres, IP-adres, rekeningnummer, BTW status, telefoonnummer, enz
 • Wanneer je ons contactformulier gebruikt of ons mailt verzamelen wij de informatie die je ons geeft, waaronder je naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz
 • Als je deelneemt aan enquêtes of wedstrijden verzamelen wij de informatie die je ons meedeelt in de enquête- of wedstrijdformulieren, waaronder jouw naam, voornaam en emailadres
 • Als wij jou e-mails toesturen, kan informatie worden verzameld over de manier waarop je reageert op dergelijke e-mails, bijvoorbeeld het aantal keren dat de e-mail wordt geopend of hoe vaak er op de links die erin staan wordt geklikt. Dit bijvoorbeeld om te kijken in hoeverre de boodschap relevant wordt ervaren, en onze diensten hierop af te stemmen
 • Bij het gebruik van deze website verzamelen wij gegevens zoals waar, wanneer en via welke browser en toestel deze website wordt geraadpleegd en je surfgedrag
 • Wanneer onze website gebruikmaakt van de Google- en Facebookproducten: jouw activiteiten op de website, de duur van uw verbinding enz., deze gegevens zijn weliswaar anoniem

3. HOE EN WAAROM GEBRUIKEN WIJ JOUW GEGEVENS?

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij wij telkens op basis van de criteria die in de wet worden voorzien enkel de gegevens verwerken die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Jouw gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt met als doel:

 • je producten/diensten te leveren en deze te verbeteren
 • jouw ervaring op onze website en diensten te verbeteren en eventuele klachten of vragen in verband daarmee te behandelen
 • jou voordelen aan te bieden
 • nieuwe events aan te kondigen
 • met jou te communiceren en jou beter te informeren over onze producten/diensten
 • onze activiteiten te beheren
 • onze marketing- en reclamecampagnes te voeren
 • fraude te voorkomen
 • de veiligheid van de website te verzekeren
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uit te voeren
 • Om jouw persoonsgegevens te verwerken, steunen wij altijd:

 • op de toestemming die je ons hebt gegeven, bijv. door bij het surfen op onze website je gegevens in te vullen, het daartoe bestemde vakje aan te vinken, door je in te schrijven op onze nieuwsbrief, deel te nemen aan een wedstrijd of door ervoor te kiezen om contact met ons op te nemen m.b.v. het contactformulier. In dat geval heb je altijd de mogelijkheid om jouw toestemming voor de toekomst in te trekken
 • op een ander criterium waarin de wet voorziet: bijv. indien de gegevensverzameling noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract dat we met jou hebben afgesloten of als dit noodzakelijk is met het oog op de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn. In bepaalde gevallen kan de verwerking van je gegevens ook noodzakelijk zijn om je essentiële belangen te vrijwaren of om het gerechtvaardigd belang van ons bedrijf te verwezenlijken
 • Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens altijd op een wettelijke manier.
  Die verwerking heeft de volgende doelstellingen:

 • de door jou gevraagde diensten leveren en verbeteren, bijv. om je nieuwsbrieven te kunnen sturen waarvoor je je hebt ingeschreven, of om je deelname aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen, of om klachten op te volgen
 • jouw ervaring op onze website en overige diensten verbeteren, met name door jouw voorkeuren en interesses te onthouden zodat de inhoud van onze diensten aan jouw voorkeuren wordt aangepast of jou meteen de producten worden voorgesteld die het beste bij jou passen
 • je voordelen aanbieden
 • met jou of de vereniging van jouw keuze communiceren, bijv. om je op de hoogte te stellen van nieuwe diensten en producten, of om je op de hoogte te houden van eventuele events
 • onze activiteiten beheren, met inbegrip van onze commerciële en marketingstrategie
 • onze marketing- en reclamecampagnes voeren
 • fraude voorkomen
 • de veiligheid van de website verzekeren
 • statistische analyses m.b.t. onze klanten uitvoeren, anoniem en met als enige doel om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren

4. MINDERJARIGEN

Wij verzamelen in principe geen gegevens van kinderen jonger dan 13.
Wij letten er op dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigen ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.
Als je als ouder ontdekt hebt dat je kind persoonsgegevens heeft doorgegeven en je dat niet wil, neem dan contact op met info@futsalprojecthallegooik.be

5. HOE EN MET WIE WORDT DIE INFORMATIE GEDEELD?

Wij delen jouw gegevens niet met derden, zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben of daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.
In bepaalde gevallen kunnen die gegevens worden meegedeeld aan derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken.
Het kan daarbij gaan om diensten voor levering, ICT-providers, mailproviders, cloudproviders of statistiekbeheer. Een beroep doen op dergelijke dienstverleners en uw gegevens meedelen helpt ons om onze diensten te verstrekken en te verbeteren.
Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak.
We zullen je persoonsgegevens enkel doorgeven indien je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen en je zal daar ook steeds transparant over worden ingelicht (behalve in geval van wettelijke uitzonderingen).
Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.
In ieder geval verbinden wij ons ertoe om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te verzekeren, met name door passende contracten te sluiten met derden.

6. HOE KAN JE JOUW GEGEVENS BEHEREN/KRIJG JE TOEGANG TOT JOUW GEGEVENS EN KAN JE ZE SCHRAPPEN?

Je hebt het recht om toegang te krijgen tot jouw gegevens, het recht om jouw gegevens te corrigeren of te laten corrigeren, het recht om jouw gegevens te schrappen, het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens of tegen profilering, het recht om de verwerking van je gegevens te beperken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heb je het recht om:

 • jouw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen
 • via de nodige links in de nieuwsbrieven kan je ook steeds je voorkeuren aanpassen of je uitschrijven voor de nieuwsbrief
 • te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen, met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer je jouw toestemming intrekt
 • je te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op jou betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing; in dat geval zullen wij jouw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan jouw belangen en rechten en vrijheden, of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • je te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
 • te vragen om de verwerking te beperken, met name wanneer je de juistheid van de gegevens betwist, gedurende een periode die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van die gegevens te controleren;
 • jouw persoonsgegevens te recupereren, bijvoorbeeld om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen
Je kan die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen via e-mail naar info@futsalprojecthallegooik.be, hetzij per post naar het adres : Terlostraat 78, 1755 Gooik .
We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek.
Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. Wij zullen jou in dat geval op de hoogte brengen.
Je kan je rechten gratis uitoefenen tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter.
In zo’n geval hebben wij het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening gehouden wordt met de administratieve kosten om de gevraagde informatie te verstrekken, en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen of te weigeren gevolg te geven aan je verzoek).

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW INFORMATIE?

Jouw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is. De periode tijdens welke jouw gegevens worden bewaard, zal in ieder geval nooit langer zijn dan 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

Als we je informatie niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de informatie van onze systemen, of anonimiseren wij die zodat wij je niet kunnen identificeren.

De verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken.

Je kunt ons bovendien altijd vragen om je gegevens te schrappen. In dit verband verwijzen wij naar punt 6.

8. ZULLEN JOUW GEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Ja, in bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen. Ons bedrijf neemt echter wel de toepasselijke beschermingsregels en -maatregelen in acht.

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de doeleinden zoals beschreven in punt 3 hiervoor.
Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd zoals die welke worden vermeld in punt 5 hiervoor of via een server die zich buiten dit grondgebied bevindt.
Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt worden, zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat die gegevens daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Economische Ruimte zouden genieten, conform de Europese regelgeving.

9. HOE VERZEKEREN WIJ DE VEILIGHEID VAN JOUW GEGEVENS?

Wij nemen technische, administratieve en fysieke maatregelen om de bescherming van jouw gegevens tegen eventuele vernietiging, verlies of wijziging ten volle te garanderen.

Wij maken met name ook gebruik van beveiligde verbindingen wanneer je ons via deze website persoonsgegevens verstrekt.

10. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES EN CONTENT VAN DERDE PARTIJEN

Onze website bevat links naar andere websites die worden beheerd door andere ondernemingen die niet met ons bedrijf zijn verbonden. Deze sites hebben mogelijk een eigen privacybeleid.

We raden je aan ook dit beleid grondig door te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking door die partijen.

Daarnaast verzamelt onze website ook gegevens via derde partijen, zoals Google Analytics.
De informatie betreffende de verwerking van die gegevens maakt geen deel uit van deze policy.
Wij verwijzen in dit verband dan ook naar de relevante bepalingen van de policies betreffende de bescherming van persoonsgegevens van die derden.
Jouw rechten m.b.t. die gegevens moeten ook bij die derden worden uitgeoefend.

11. GEBRUIK VAN COOKIES

1. Uitleg Cookies:

Wij kunnen gebruik maken van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of onze website bezoekt (hierna samen "online diensten") gebruikt.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op jouw computer of mobiel toestel bewaard wordt. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de websites die je bezoekt of door partners waarmee deze websites samenwerken.

De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op jouw computer of mobiel apparaat bevindt.
Cookies worden op jouw computer of jouw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van jouw browser.

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de websites over het algemeen gemakkelijker en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.
Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op de websites relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

2. Hoe http://webshop.futsalprojecthallegooik.be cookies gebruikt:

Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat http://webshop.futsalprojecthallegooik.be u een meer gepersonaliseerde gebruikerservaring kan aanbieden.

Cookies zorgen er ook voor dat uw gekozen vereniging de commissies ontvangt die u voor hen heeft verzameld tijdens het winkelen. Cookies zijn een veel gebruikt instrument door verschillende websites, waaronder http://webshop.futsalprojecthallegooik.be, en zorgen voor een gepersonaliseerde gebruikerservaring.
Indien u beslist om het cookiegebruik stop te zetten of te limiteren, kunnen wij niet garanderen dat uw gebruikerservaring optimaal zal verlopen.
De veiligheid van uw persoonlijke informatie wordt niet beïnvloed door het cookiegebruik aangezien geen enkele van onze cookies persoonlijke informatie verzamelt.
Er kunnen tracking cookies gebruikt worden wanneer u onze site of een partnersite bezoekt via de http://webshop.futsalprojecthallegooik.be.
Het individuele beleid van onze Partners kan ook een invloed hebben op het cookiegebruik.

3. Redenen waarom http://webshop.futsalprojecthallegooik.be cookies gebruikt:

 • Het begeleiden van alle data op onze website
 • Het managen, gebruik en aangeboden diensten vereenvoudigen
 • Het aanbieden van betere diensten door alle gebruikers van onze website, evenals hun navigatie door de website heen te volgen. We behouden ons het recht om ook andere web analytics te gebruiken zoals Google Analytics, om meer te weten te komen over hoe de site wordt gebruikt. Google Analytics en andere vergelijkbare diensten gebruiken hun eigen cookies
 • Het verzekeren van de online veiligheid van onze gebruikers terwijl zij onze website gebruiken door bedrog en andere frauduleuze praktijken te voorkomen. Het uitschakelen van cookies zal u de toegang tot uw “Account” verhinderen
 • Het verbeteren van https://webshop.futsalprojecthallegooik.been andere diensten door vast te stellen welke onderdelen het meest gebruikt worden
 • Het ontwikkelen en beoordelen van de efficiëntie van onze marketingprogramma’s en andere strategieën zoals e-mailcampagnes
 • Het onderzoeken en analyseren van de markt en bovendien het creëren van verslagen die we kunnen delen met onze partners en derde partijen

4. Het type cookies dat gebruikt wordt op deze website:

De bepalende factor is hoe lang elke cookie actief blijft op uw apparaat.
Session Cookies:

Dit zijn tijdelijke cookies die alleen actief zijn tijdens uw gebruik van onze website (of preciezer, vanaf het moment dat u begint met surfen op onze website tot het moment dat u de browser afsluit).
https://webshop.futsalprojecthallegooik.begebruikt dit type cookie om informatie op te slaan over gekozen instellingen op een vorige pagina.
Het zorgt voor een betere gebruikservaring omdat de noodzaak om informatie opnieuw in te voeren vervalt.
Session cookies slaan geen persoonlijke informatie op en u kunt op geen enkele manier geïdentificeerd worden met deze cookies.

Persistent cookies:

In tegenstelling tot session cookies blijven persistent cookies opgeslagen op uw apparaat nadat uw onze website afgesloten heeft.
Deze cookies kunnen u identificeren als een unieke bezoeker op onze website.
Persistent cookies slaan echter geen enkele informatie op die gebruikt zou kunnen worden om uw identiteit te onthullen aan een ander persoon.
Onze partners, agentschappen of derde partijen kunnen andere cookies gebruiken die gerelateerd zijn aan uw online gedrag (zoals zoek- of shoppingacties) terwijl u zich op hun websites bevindt.
Deze cookies worden gebruikt om u te voorzien van meer persoonlijke berichten en advertenties.

5. Controleren en verwijderen van cookies:

U kunt ervoor kiezen om de cookies die wij, of een andere website, gebruiken, te blokkeren of te limiteren. Dit kan aangepast worden in uw browser instellingen.
Als u niet zeker weet hoe u dit moet doen, verwijzen wij u naar uw help functie van uw browser.
Om meer te weten te komen over het controleren van cookies kunt u www.aboutcookies.org bezoeken.
Deze uitgebreide website biedt u informatie aan over hoe u deze controle kunt uitvoeren op verschillende browsers.
Deze website biedt tevens tips aan over het verwijderen van cookies en algemene informatie over cookies.
Om te weten te komen hoe u cookies moet verwijderen op de browser van uw smartphone, kunt u de handleiding van uw smartphone hiervoor raadplegen.

12. HOE ZAL JE OP DE HOOGTE WORDEN GEBRACHT VAN WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID?

Je vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy bovenaan dit document.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat wij jou daarvan op voorhand op de hoogte brengen.
Wij nodigen jou dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op onze website.

13. HOE KAN JE CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Je kan contact met ons opnemen:
 • per mail, via info@futsalprojecthallegooik.be
 • per post op het adres: Terlostraat 78, 1755 Gooik

14. DIVERS

Op dit privacybeleid is het Belgisch recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot dit beleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

Webshop.futsalprojecthallegooik.be is een initiatief van Ludus VZW

Maatschappelijke zetel: Terlostraat 78, 1755 Gooik

Ondernemingsnummer: BE0825711114

Contactpersoon: Lieven Baert